پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش‌ شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیر‏دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه‌گیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلا عاتی سود را می‌سنجد، برازش شده است، به‌طوری‌که تأثیر‏پذیری بازده سهام ازتغییرات سود حسابداری، سود هرسهم برقیمت سهام وسود هرسهم برارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است . جامعه آماری100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار ازلحاظ بازدهی طی سال‌های (1383- 1378) و نمونه مورد رسیدگی شامل 39 شرکت است. مدل‌های مربوطه هم به‌صورت کلی( تأثیر‏ همه متغیرهای مستقل با هم) وهم جداگانه(بر اساس فرضیه‌های تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدل‌های تحقیق عموماً بیانگرعدم نقش مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری است و بیشترین تأثیر‏ بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت ( E/P ) و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری هر سهم ( E/BV ) وتغییرات سودحسابداری ( ΔEarn ) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر‏مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکزسهامداران نهادی به‌صورت جداگانه بربازده سهام است.

ادامه مطلب
ویرایش
نویسنده : همکار در سایت. يك ديدگاه

تبلیغات

حسابداری

معرفی محصولات تخصصیaccfile

ارسال فایلهای جدید به ایمیل شما

accfile

  

با استفاده از این امکان ، در هر زمان که فایلی بر روی سایت قرار میگیرد از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد در نظر داشته باشید ثبت نام شما برای استفاده از این امکان زمانی به پایان رسیده است که لینک فعال سازی را در ایمیل خود کلیک کنید

تحت حمایت :

accroom